©

Przesłanie

„Będziesz miłował PANA, twego Boga, z całego swego serca i z całej swojej duszy i z całej swojej siły”. (Księga Powtórzonego Prawa 6, 5) To jest najwyższe i największe przykazanie. Drugie jednak jest mu równe: „Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego”. (Księga Kapłańska 19, 18) „Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”. (Ewangelia Mateusza 22, 37-40)

Ten film zaprasza wszystkich ludzi do zjednoczenia się pod hasłem inspirowanym podwójnym przykazaniem miłości i skupiającym się szczególnie na bliźnim: „Miłujemy Cię takim, jakim jesteś!”. – Za różnorodność, tolerancję i miłość bliźniego.

 

©

Różnorodność

„Bliźnim może być ktoś, kto po raz pierwszy odwiedza wspólnotę kościelną lub kto od dawna jest jej częścią. To nie ma znaczenia, miłujemy ich wszystkich. Nie ma też znaczenia, skąd pochodzą, do jakiej religii należą, czy w ogóle są wierzący, czy zaliczają się do szczególnie pobożnych. Miłujemy ich wszystkich: niezależnie od płci, orientacji seksualnej czy wieku; ludzi niepełnosprawnych, bogatych i biednych”.

– Rüdiger Krause, Prezydent Kościoła

Ludzie potrzebują siebie nawzajem, potrzebują różnych umiejętności i pomysłów, które każdy wnosi. Apostoł Paweł pokazał to na przykładzie: „Jedno ciało, wiele członków”: „Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was”. (1 List do Koryntian 12, 21) Jeden ma taki dar, drugi inny, to jest bardzo zróżnicowane. Jednak właśnie w tej różnorodności ludzie potrzebują siebie nawzajem. I w tej różnorodności wszyscy mogą być mile widziani – we wszystkich krajach, we wszystkich miejscach, a tym bardziej we wszystkich Kościołach.

W poszczególnych dziedzinach życia różnorodność jest i może być już realizowana na co dzień w Kościele:

 • Różnorodność w ekumenizmie: „Pojednana różnorodność” jest mottem przewodnim ekumenizmu. Żyć razem w wierze, nie rezygnując przy tym z tożsamości własnego Kościoła. Postrzegać różnorodności jako bogactwa, a nie przeszkody. Tam, gdzie chrześcijanie różnych konfesji jednoczą się bezpośrednio, na płaszczyźnie wspólnoty kościelnej, motto to jest już urzeczywistniane od kilku lat.
 • Ludzie z niepełnosprawnościami: Co to znaczy, że wszyscy mają być równi? Co musi się zmienić organizacyjnie, strukturalnie lub językowo, aby tak się stało? Jak powinny wyglądać wzajemne relacje? Kościół wspiera pod tym względem swoje zbory. Zobowiązuje się do stopniowego niwelowania wszelkiego rodzaju barier – nie na końcu architektonicznych.
 • Duszpasterstwo dla wszystkich: Orientacja seksualna człowieka nie ma żadnego znaczenia dla duszpasterstwa. W Biblii, w Liście Apostoła Pawła do Rzymian jest mowa: „Bóg bowiem nie ma względu na osobę”.

Tolerancja

„Każdy człowiek ma własną osobowość i tożsamość. Chociaż z zasady jest to dobre, to czasem trudno jest znieść, kiedy bliźni jest zupełnie inny niż my sami. Chciałbym zachęcić Was do wspólnego przejścia przez te napięcia i intensywnej pracy nad relacjami: nawiązywanie, budowanie, wzmacnianie i pogłębianie relacji działa tylko dzięki zainteresowaniu, uprzejmości i uwadze. W ten sposób może nam się udać przede wszystkim spojrzeć z miłością bliźniego zwłaszcza na słabych, na tych, którzy są na uboczu, których być może przez długi czas nie dostrzegaliśmy, także ze względu na własne trudności, których doświadczamy”.

– Helge Mutschler, Zastępca Prezydenta Kościoła

Z natury rzeczy wynika, że ludzie nie mogą podzielać wszystkich poglądów drugiej osoby. Jednakże w naturze wszystkich chrześcijan powinno być to, że potrafią miłować, chcą miłować, miłują ludzi – niezależnie od ich poglądów. Wymaga to tolerancji wobec „inności”. Co jednak można rozumieć przez tolerancję?

Wyrozumiałość i poszanowanie – tak w nauce definiuje się pojęcie tolerancji. (Stangl, 2022, 26 października) Dopuszczanie i akceptowanie poglądów innych ludzi, różniących się od własnych. Według czasopisma naukowego „Psychologie Heute” tolerowanie w ogóle nie oznacza, że tolerowanemu okazuje się również szacunek i poważanie. Ale właśnie tego wymaga tolerancja w kontekście miłości bliźniego: Jest różnica między „tylko” tolerowaniem człowieka a rzeczywistym akceptowaniem go takim, jakim jest i jak myśli. W Liście do Efezjan 4, 2 jest mowa: „Znosząc jedni drugich w miłości”. Przy tym niejednokrotnie, podchodząc do bliźniego z akceptacją i intensywnym zaangażowaniem, znajduje się coś wspólnego.

©

Miłość bliźniego

„Wierzę, że w świecie, w którym w dużej mierze panuje niesprawiedliwość i nierówność, istnieje miejsce, w którym wszyscy ludzie są mile widziani, miejsce, w którym wszyscy są akceptowani takimi, jakimi są, a nawet więcej: są miłowani. Wierzę, że każdy dom może być tym miejscem, a każdy Kościół musi być tym miejscem. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak było w moim domu – i w moim Kościele”.

–Björn Renz, inicjator kampanii

Wszyscy ludzie są w równej mierze godni nie tylko tego, by być traktowanym bez uprzedzeń, ale by być miłowanym bezwarunkowo – nawet jeśli doświadczają czegoś przeciwnego w swoim otoczeniu. Przykazanie miłości wzywa nas do traktowania z miłością wszystkich bliźnich. Wyznacza wyraźne granice egoizmowi. W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (por. Ewangelia Łukasza 10, 25-37) Jezus ukazał, że miłość bliźniego oznacza bycie miłosiernym i odpowiednie z tym postępowanie.

Przykazanie miłości bliźniego, by wspierać bliźniego i pomagać w potrzebie, ma być widoczne zwłaszcza we wspólnocie chrześcijańskiej. (por. List do Galatów 6, 10) Wszyscy, którzy należą do wspólnoty, mają za zadanie traktować się wzajemnie z serdecznym miłosierdziem, życzliwością, pokorą, łagodnością i cierpliwością.

Der vollständige Text des Videos

Wir lieben Gott und unsre Nächsten
Aus Norden, Süden, Osten, Westen
Mitmenschen aus jeder Region
Mitglieder egal welcher Religion
Die Atheisten und 200%-Frommen
Alle die, die nicht mehr kommen
Ganz egal ob alt, ob jung
Menschen mit Behinderung
Modern oder traditionell geblieben
Gleich welchen Geschlechts und wen sie lieben
Arm oder reich – nichts davon wichtig
So wie du bist, so lieben wir dich.

Informationen zum Dreh

Die Aufnahmen erfolgten im September 2021 in der Neuapostolischen Kirche in Coswig (Anhalt).

Das Produktionsteam:

 • Creative Director: Björn Renz
 • Director + DOP: Florian Erker
 • Camera: David Jayne
 • Assistant Camera: Holger Sturm und Roberto Valesco
 • Hair and MakeUp: Noelle Müller und Vivian Koch
 • Costume Design: Rebekka Siemionek
 • Continuity: Wernfried Koch
 • Assistant Director: Jennifer Mischko
 • Drohnenpilot: Sven Koselack
 • Catering: Finn und Theodor

28 Darsteller wirkten an der Produktion mit.

Der Dank gilt auch der Gemeinde Coswig, die das Projekt in vielfältiger Art unterstützte.